• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Wnioski z egz. gimnazjalnego

Wnioski z egzaminu gimnazjalnego

 Wnioski z egzaminu gimnazjalnego 2017

H1.

Raz w tygodniu ćwiczyć chronologię poprzez umiejscawianie dat w ciągu chronologicznym.

H2.

Raz na dwa tygodnie należy ćwiczyć interpretację i analizę infografiki dotyczącej stylów architektonicznych.

H3.

Przynajmniej raz na dwa tygodnie ćwiczyć umiejętność analizy i interpretacji tekstu źródłowego.

Jp. 1.

Należy ćwiczyć znajomość związków frazeologicznych ze zrozumieniem ich znaczenia (raz na dwa tygodnie).

Jp. 2.

Należy konsekwentnie pracować nad przestrzeganiem zasad interpunkcji (na każdej lekcji).

Ch1.

Przy porównywaniu właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych ćwiczyć rozróżnianie węglowodorów na podstawie wzorów strukturalnych.

Ch2.

Na lekcjach podsumowujących działy: kwasy, zasady i sole ćwiczyć umiejętność określania odczynów roztworów z wykorzystaniem zadań i doświadczeń przedstawionych w różnej formie.

M1.

Na lekcjach geometrii ćwiczyć zadania, których rozwiązanie wymaga wyobraźni przestrzennej z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych.

M2.

W ramach lekcji ze statystyki w klasie 2 i 3 rozwiązać kilka dodatkowych zadań dotyczących interpretacji średniej arytmetycznej.

M3.

Na bieżąco ćwiczyć zaokrąglanie liczb do danego rzędu, w tym ułamków okresowych.

M4.

Raz w tygodniu zadać w formie pracy domowej jedno zadanie wymagające użycia odpowiedniej strategii rozwiązania, niekoniecznie dotyczące bieżących tematów.

G1  

Raz w miesiącu w ramach pracy domowej zadać zadanie dotyczące określania wysokości górowania Słońca nad wybranymi równoleżnikami w ciągu roku.

Ja1.

Na każdej lekcji należy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem.

Ja2.

Należy zwrócić większą uwagę na reakcje językowe i rozumienie ze słuchu.

Ja3.

Raz w tygodniu należy sprawdzać znajomość słownictwa.

Ja4.

Raz w tygodniu należy sprawdzać wiadomości z gramatyki.

Ja5.

Raz w miesiącu zadać pracę pisemną polegającą na napisaniu dłuższej wypowiedzi.

F1.

Przynajmniej dwukrotnie,  podczas powtórzeń rozwiązać zadanie z dłuższą treścią (np. popularnonaukową), wymagające prostych obliczeń wiążących kilka wielkości, np. masa, gęstość, objętość.

B1.

W ramach lekcji powtórzeniowych przed egzaminem zwrócić uwagę na zapisywanie i odczytywanie informacji genetycznej oraz mechanizm dziedziczenia cech człowieka posługując się podstawowymi pojęciami genetycznymi.

B2.

Na zajęciach utrwalających wiadomości przypomnieć budowę i funkcjonowanie poszczególnych układów człowieka.

 

Wnioski z egzaminu gimnazjalnego 2016

Język polski 

Jp. 1. Należy przynajmniej raz w tygodniu stosować ćwiczenia w zakresie przekształcania informacji, ich uogólniania oraz wykorzystywania do uzasadniania własnych opinii.

Jp.2, Należy przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzić ćwiczenia w tworzeniu argumentacji, odróżniania argumentów od przykładów je ilustrujących oraz doskonalić umiejętność formułowania konkluzji.

Jp.3. Dwa razy w miesiącu stosować dodatkowe ćwiczenia interpunkcyjne i językowe.

Jp.4. Każdorazowo, przy okazji omawiania dłuższych prac pisemnych, zwrócić szczególną uwagę na błędy interpunkcyjne i językowe.

Historia

H.1. Raz na dwa tygodnie zadawać pracę domową dotyczącą chronologii historycznej, usystematyzowanie wydarzeń historycznych w odpowiedniej kolejności.

H. 2. W każdej pracy klasowej oraz krótszej formie sprawdzania wiedzy zawierać pytanie odnoszące się do usystematyzowania zdarzeń historycznych. 

H. 3. Co najmniej raz na dwa tygodnie dokonywać analizy i interpretacji tekstów źródłowych.

H. 4. Przy omawianiu zasad demokracji na lekcjach WOS zadać pracę polegającą na wyszukaniu z różnych źródeł.

Język niemiecki

Jn.1. Raz w tygodniu sprawdzać znajomość słownictwa.

Jn.2. Raz w tygodniu ćwiczyć sprawność czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Jn. 3. Na każdej lekcji sprawdzać wiadomości z gramatyki 

Język angielski

Ja. 1. Położyć większy nacisk na słowotwórstwo.

Ja. 2. Ćwiczyć struktury gramatyczno – leksykalne.

Ja. 3. Zwrócić większą uwagę na wzbogacanie słownictwa.

Ja. 4. Doskonalić znajomość środków językowych.

Chemia

Ch. 1.  Podczas zapisywania równań reakcji ćwiczyć umiejętność ich odczytywania.

Ch. 2. Na zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego oraz w ramach lekcji powtórzeniowych, ćwiczyć umiejętność przewidywania produktów na podstawie znanych substratów i odwrotnie, w oparciu o schematy lub równania reakcji. 

Biologia

B. 1. Dwukrotnie w ramach lekcji utrwalających przed egzaminem zwrócić uwagę na:   

- interpretację informacji przedstawionych w formie zależności i łańcuchów pokarmowych.

- mechanizm dziedziczenia cech człowieka posługując się podstawowymi pojęciami genetycznymi.

B. 2. Przynajmniej raz w semestrze zadać w formie pracy domowej zaplanowanie , wykonanie doświadczenia biologicznego oraz analizę wyników badań.

B. 3.  Na zajęciach utrwalających przed egzaminem identyfikować organizmy na podstawie opisanych cech. Przypomnieć cechy charakterystyczne grup systematycznych świata roślin i zwierząt.

Fizyka

F. 1. Raz w miesiącu zadać do samodzielnej pracy w domu zadanie wymagające wyboru potrzebnych danych ( np. z tabeli, tabliczki znamionowej)

do rozwiązania zadania z kontekstem praktycznym.

F. 2.Trzykrotnie w zestawach przygotowujących do egzaminu (na matematyce i fizyce) umieścić zadania utrwalające 

korzystanie z zależności między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi typu: częstotliwość, okres dragań: f=1/T

Matematyka

M. 1. W ramach lekcji powtórzeniowych ćwiczyć obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych oraz opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami.

M. 2. Raz w miesiącu ćwiczyć zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równań i układów równań i rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym.

M. 3. Na lekcjach utrwalających rozwiązywać zadania dotyczące obliczania średniej arytmetycznej zestawu danych.

M.4. Raz w miesiącu w ramach pracy domowej rozwiązywać zadania dotyczące figur płaskich z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa.

Geografia

G. 1. Raz w tygodniu ćwiczyć umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.

G. 2. W ramach lekcji powtórzeniowych utrwalać wiedzę z zakresu relacji przyroda-człowiek-gospodarka.

G. 3. Raz w miesiącu, jako pracę domową, zadać uczniom zadanie dotyczące wykorzystania różnych źródeł informacji geograficznej, m.in.  charakterystyki danego zjawiska na podstawie wykresów, obliczanie średniej temperatury powietrza.

 

Wnioski 2015

Język polski

Jp 1. Raz w miesiącu w kl. III zlecić uczniom przypomnienie treści oraz problematyki wybranej lektury klasy I lub II oraz sprawdzić je w formie kartkówki bądź odpowiedzi.

Jp 2. W dyktandach oraz sprawdzianach ortograficznych przeznaczyć choć jedno zadanie, które zweryfikuje znajomość oraz umiejętność stosowania zasad interpunkcyjnych (nie mniej niż 3 razy w roku),

Jp 3. Za każdym razem podczas analizy zdania dokonywać określenia rodzaju orzeczenia lub orzeczeń.
Jp 4. Dwa razy w roku poświęcić godzinę lekcyjną na ćwiczenia dotyczące związków frazeologicznych oraz uwzględnić je w planach zajęć wyrównawczych i podczas doraźnych zastępstw z języka polskiego.

Historia

H1. Na każdej lekcji ćwiczyć umiejscawianie wydarzeń i zjawisk historycznych w czasie ( chronologia).
H2. Raz w tygodniu ćwiczyć dokonywanie analizy i interpretacji tekstów źródłowych lub odszukiwanie i odczytywanie informacji z mapy, czy materiałów infograficznych.
H3. Przynajmniej raz w miesiącu zadawać pracę domową utrwalającą cechy charakterystyczne dla stylów w architekturze i sztuce.

Język angielski

Ja 1. Raz w miesiącu sprawdzić wiadomości z gramatyki.
Ja 2. Raz w miesiącu należy sprawdzić znajomość słownictwa.
Ja 3. Raz w miesiącu należy zadać dłuższą wypowiedź pisemną ( w domu, na lekcji ).

Język niemiecki

Jn 1. Przynajmniej raz w tygodniu poświęcić część lekcji,( lub zadawać jako pracę domową) na ćwiczenie umiejętności tłumaczenia zdań na język niemiecki poprzez stosowanie różnorodnych zadań.

Jn 2. Przynajmniej dwa razy w miesiącu utrwalać zagadnienia leksykalno-gramatyczne, które umożliwiają poprawną komunikację w języku obcym poprzez stosowanie zadań o różnej tematyce i poziomie trudności.

Jn 3. W dalszym ciągu należy poszerzać i utrwalać zasób słownictwa poprzez pracę ze słownikiem. Znajomość słownictwa sprawdzać w formie pisemnej, przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Matematyka

M1. W ramach lekcji utrwalających ćwiczyć zadania na uzasadnianie i argumentację z naciskiem na stosowanie języka matematycznego i poprawne zapisanie wyciągniętych wniosków.

M2. Przy każdej sposobności ćwiczyć umiejętność włączania i wyłączania czynnika spod znaku pierwiastka.

M3. W ramach lekcji powtórzeniowej rozwiązać zadania dotyczące graniastosłupów i ostrosłupów posiadających jedną lub dwie te same cechy.

Geografia

G1. W klasach I-III na lekcjach co najmniej 1 raz w miesiącu przeprowadzić zajęcia polegające na odczytywaniu przez uczniów informacji z map wykorzystując aktywne metody pracy, sprawdzić opanowanie umiejętności w formie pisemnej bądź ustnej.
G2. W klasach I na lekcjach dotyczących ruchów i oświetlenia Ziemi opracować następstwa ruchów Ziemi w formie planszy, wywiesić w klasie w celu utrwalenia wiadomości, uczniom przekazać te wiadomości w formie notatki do wklejenia w zeszycie.
G3. W klasach III na lekcji dotyczącej klimatu Polski opracować główne cechy klimatu Polski w formie pisemnego zestawienia i wskazać ich związek z czynnikami je kształtującymi. Sprawdzić opanowanie wiadomości w formie pisemnej bądź ustnej.

Chemia

Ch1. W ramach podsumowania lekcji należy odwoływać się do analizy doświadczeń i interpretacji wyników.

Ch2. W ramach zajęć przygotowujących do egzaminu i l. powtórzeniowej ćwiczyć zadania zawierające pytanie o nienasycony bądź nasycony charakter związków organicznych.
Ch3. W ramach pracy domowej, przy realizacji tematów dotyczących stężenia procentowego, zadać zadania wymagające odczytywania danych z wykresu rozpuszczalności.

Biologia

B1. W klasie III, raz w miesiącu przypomnieć główne cechy morfologiczne grup, umożliwiające właściwe zaklasyfikowanie organizmów.

B2. W formie powtórzenia przed egzaminem rozwiązać zadania związane z dziedziczeniem cech jednogenetycznych.

Fizyka

F1. Podczas lekcji powtórzeniowej omówić wykonane, kluczowe doświadczenie z bieżącego działu.

F2. Raz na dwa miesiące zadać do domu wykonanie i kompletny opis doświadczenia.

 
English German Polish

Dla uczniów

 

 Plan lekcji

 Galeria fotograficzna

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.