• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Realizacja projektu edukacyjnego

Realizacja projektu edukacyjnego

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie

 
1. Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniami są: 
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok szkolny, sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie jej w sposób przyjęty w szkole – czynności te powinny być wykonane do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym projekty będą realizowane; 
b) monitorowanie stanu realizacji projektów, 
c) upowszechnianie informacji na temat projektów, 
d) organizacja publicznej prezentacji projektów, 
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

4. Zadania nauczycieli: 
4.1 Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy: 
a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e) monitorowanie jego realizacji, 
f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację, 
g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 
h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 

4.2 Do zadań wychowawcy należy: 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu 
b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 
c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu, 
d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 
e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania, 
f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę), 
g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom. 

5. Zadania uczniów: 
a) wybór tematu projektu (do końca września) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie, 
b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 
c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 
d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 


Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie
 

§1.
1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, lub do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej.
 
2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują projektu, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego temat zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;
 
§ 2.
Czas trwania projektów powinien wynosić od trzech tygodni do pięciu miesięcy (jedno półrocze) i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
 
§ 3.
Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
 
§ 4.
1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klas drugich i trzecich o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 
2. Rodzicom przekazuje się informację o realizacji projektu edukacyjnego na pierwszym zebraniu w klasie II i III, nie później niż w terminie do 15 września.
 
§ 5.
1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają koordynatorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 
2. W terminie do 15 października Dyrektor szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych  
na stronie internetowej gimnazjum oraz na tablicy ogłoszeń. 
§ 6.
1. W terminie do 20 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania  
z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 
2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 31 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
 
3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 
4. W przypadku gdy uczeń:
a) nie zdecyduje o wyborze tematu,
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i możliwości ucznia. 
§ 7.
Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:
a) czas realizacji projektu,
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,
d) kryteria oceny projektu,
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.
 
§ 8.
1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 
2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy 
z opiekunem, do pomocy uczniom.
  
§ 9.
1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona 
od tematyki realizowanego projektu.
 
2. Prezentacje odbywają się w maju lub czerwcu w trakcie trwania „Dni projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 
3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie, jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 
4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście, mogą uczestniczyć:
a) uczniowie danej klasy;
b) rodzice uczniów;
c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;
d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.
 
§ 10.
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane  
  i powstały;
c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;
e) samoocenę uczniów.
 
3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 
4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 
5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust.4.
 
§ 11.
Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu, na którą składać się powinna informacja o:
a) osiągniętych celach;
b) mocnych i słabych stronach;
c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
 
§ 12.
W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują projekt o którego realizacji szkoła umieści informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 
§13.
Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca roku szkolnego w którym uczeń ukończył gimnazjum.  
§ 14.
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektów w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje losowe).

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.