• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Gimnazjum Miejskiego nr 1
 
 
Szkoła:

a) kompetentna – zatrudniająca kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, skutecznie przygotowująca do egzaminów gimnazjalnych;
b) wychowująca – kształtująca model wartości wsparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego;
c) bezpieczna – monitorowana; walcząca z używkami, nałogami, agresją, wulgaryzmami i przemocą, asertywna;
d) otwarta i pomocna – wspomagająca indywidualny rozwój każdego ucznia dostosowując się do jego potrzeb i możliwości, szczególną troską otaczająca młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
e) przyjazna i partnerska – przyjazna wychowankom, szanująca podmiotowość ucznia;
f) nowoczesna – przygotowująca uczniów do współczesnych zadań i zmieniających się warunków życia;
g) spełniająca oczekiwania środowiska – dobrze współpracująca z rodzicami oraz dbająca o dobrą opinię w środowisku;


Model absolwenta
 
Absolwent:

- jest świadomy swojej przynależności narodowej, etnicznej i kulturowej; szanuje symbole narodowe, państwowe i religijne
- wie, jakie są zasady funkcjonowania społeczeństw opartych na demokracji, poszanowaniu praw człowieka
- umiejętnie planuje i organizuje własną naukę
- chętnie i godnie reprezentuje szkołę poprzez udział w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych
- dba o dobre imię szkoły
- umie korzystać z różnych źródeł informacji
- potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska zachodzące w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju
- jest świadomy odpowiedzialności i konsekwencji za własne słowa i czyny
- jest uczciwy i wiarygodny, posiada poczucie własnej wartości
- jest kreatywny i przedsiębiorczy; współpracuje w zespole klasowym i szkolnym
- zna swoje zainteresowania i możliwości, potrafi dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia
- jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, bierze udział w akcjach charytatywnych
- jest obiektywny, rzetelny, potrafi dokonać właściwych wyborów
- jest tolerancyjny i odznacza się wysoką kulturą osobistą
- zapobiega konfliktom i reaguje na przejawy zła
- jest asertywny
- prowadzi zdrowy tryb życia
- dba o wygląd, ubiera się stosownie do miejsca i sytuacji
- jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego

  
 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.