• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Komunikaty Wyprawka szkolna 2012

Wyprawka szkolna 2012

Informacja

dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom

"Wyprawka szkolna 2012"

 

Na podstawie projektu Rządowego programu pomocy uczniom 2012r. „Wyprawka szkolna”  dofinansowaniem zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 będą objęci:

1.uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę  nie  

   przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z  

   dnia 28 listopada 2003r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2006 r. Nr 139 poz. 992               

   ze zmianami) czyli 504 zł. netto na osobę w rodzinie;

 

2. uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniający kryterium

    dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

    społecznej( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) czyli 351 zł. netto na osobę w

    rodzinie;

 

3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza

    351 zł. netto na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca

    2004r. o pomocy społecznej z powodu (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia,

    przemoc  w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza

    w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i

    sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z

    wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej;

 

4. uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

    niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna  z niepełnosprawności jest    

    niepełnosprawnością wymienioną wyżej)

    - posiadający orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3

      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą  uczęszczać w roku szkolnym

      2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

·      dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

·      dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,

 

do kwoty 180 zł.

·        dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej,

·        dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych,

do kwoty 210 zł.

·      dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum,

do kwoty 325 zł

·      dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej,

·      dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych, liceum ogólnokształcącego i technikum

·      dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego.

do kwoty 352 zł

 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie:

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub

    inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składają wniosek

    o dofinansowanie do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym

    2012/2013.

2. Do wniosku należy dołączyć:

    1) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z tytułu kryterium dochodowego:

        a) zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie

            o wysokości dochodów,

        b) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 

            okresowego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, w przypadku rodziny

            korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

    2) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie poza kryterium dochodowym, ze względu na

        szczególną sytuację życiową rodziny -  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –

        uzasadnienie;

    3) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze względu na wyżej wymienione

        niepełnosprawności -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - kopię orzeczenia o

        potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

        pedagogiczną.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie zostanie określony po ukazaniu się Rozporządzenia MEN i zostanie zamieszczony na tablicach szkolnych oraz na stronie www.slawno.pl.

 

 

 

W razie wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach.

 

 

 

 

 

 
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ulti Clocks content

Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1432467481_301_sm.jpg img_1434136357_174.jpg img_1432467487_265_sm.jpg img_1434136363_637_sm.jpg img_1434136343_212.jpg img_1432235052_958_sm.jpg img_1432467484_16.jpg img_1432235054_908_sm.jpg img_1434136340_518_sm.jpg img_1432235059_897.jpg

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj168
mod_vvisit_counterW tygodniu1179
mod_vvisit_counterW miesiącu22587
Twoje IP
34.203.213.116
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 367 gości