• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start
Witamy na stronie Gimnazjum w Sławnie

Nadejście Świąt

Email Drukuj PDF
Nadejście Świąt


Gdy łąki pokrywa biały śnieg,
Gdy niebo płacze śnieżnymi łzami,
Gdy szata drzew opada na ziemię,
Gdy światło chowa się za obłokami,
Po prostu- nadchodzi zima.

Gdy wędrowcy podśpiewują wesoło,
Gdy boskie duchy ogłaszają nowinę,
Gdy zieleń rozgaszcza się wewnątrz chat,
Gdy ludzie wybaczają sobie każdą chwilę, 
Po prostu- zbliża się „ta godzina”.

Gdy radosne pieśni słychać w domach, 
Gdy człowiek dla człowieka pokorniejszy się staje,
Gdy wszyscy wspólnie oczekują na jedno,
Gdy zwykły wieczór tyle szczęścia daje, 
Po prostu- rodzi się Boża Dziecina. 

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego

Email Drukuj PDF
W Gimnazjum został podsumowany szkolny konkurs plastyczny pn."Wybitne osoby z dysleksją".
Wyniki konkursu:
I m-ce: Aleksandra Sytnik kl. 3f
II m-ce: Marta Kępska kl. 2c
III m-ce: Tomasz Choroś kl. 2a


Wyróżniono prace uczniów:
Iwony Mazur kl. 3a
Pauliny Marciniak kl. 3f
Katarzyny Gabrysiak kl. 2f


Gratulujemy!

Nagrody ufundował Sławieński Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego.
 

Wyniki konkursu na wianek adwentowy

Email Drukuj PDF
Dnia 9.grudnia 2010 r. odbył się Konkurs na wianek adwentowy. Do konkursu zgłosiło się 29 uczniów naszej szkoły, wykonując własnoręcznie wianki adwentowe.

Komisja w składzie: p. Izabela Sulimuk, p. Renata Mielcarz i p. Łukasz Kielar nagrodziła następujących uczniów:
I m-ce: Maksymowicz Sylwia kl. 1e
  Miszkiewicz Tomasz kl.3a
II m-ce: Chałubińska Justyna kl. 1a
  Madej-Gajewska Marta kl. 1e
III m-ce: Peła Paweł kl. 3d
  Czerniawska Agata kl. 1a

Wyróżniono prace następujących uczniów: Nagły K., Okoniewski B., Banasik K., Duda W., Szymański M., Lenarcik D., Miętkiewicz K., Jóźwiak M.
  Gratulujemy!

Wszyscy uczniowie wykonane przez siebie prace postanowili przeznaczyć na kiermasz świąteczny, a dochód ze sprzedaży wianków został
przeznaczony na leczenie Izy Głuszkiewicz, uczennicy naszego Gimnazjum.

 

Wyniki konkursu literackiego "Magia Wyobraźni"

Email Drukuj PDF

Szkolny konkurs literacki "Magia Wyobraźni" związany był tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia. Brało w nim udział 20 uczniów z klas I-III, którzy mieli za zadanie napisanie pracy w wybranej przez siebie kategorii.

Kategoria wiersz (pastorałka):

I m-ce: K. Łuczak kl. 3e
II m-ce: M. Kisielowska kl. 3e
III m-ce: I. Wedmann kl. 3e
  I. Mazur kl. 3a


Kategoria opowiadanie:

I m-ce: A. Walczak kl. 2a
II m-ce: M. Kisielowska kl. 3e
III m-ce: K. Struś kl. 3e


Kategoria jednoaktówka:

I m-ce: M. Kisielowska kl. 3e
II m-ce: I. Wedmann kl. 3e

  Gratulujemy!

 

Dyżur logopedy

Email Drukuj PDF
SŁAWIEŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA DYSLEKSJI


ZAPRASZA NA DYŻUR

LOGOPEDY

W DNIU 02 GRUDNIA 2010 R.
(CZWARTEK)
W GODZ. 15.30 – 16.30
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 1
W SŁAWNIE (SALA NR 12) 

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Email Drukuj PDF
       25 listopada w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie, siedzibie Sławieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji (SO PTD), odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie Dorota Frąszczak, dyrektorzy wyróżnionych szkół oraz nauczyciele pełniący rolę koordynatorów programu w swoich placówkach. 
Współorganizatorem tej edycji było Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”. Realizatorom programu wsparcia udzielili również pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie. W imieniu Zarządu Oddziału programem koordynowała jego przewodnicząca Renata Biernacka.
       W roku szkolnym 2009/2010 SO PTD po raz pierwszy podjął się wyzwania organizacji programu, którego celem była diagnoza stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach rejonu sławieńskiego oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. W tym czasie monitorowano działania placówek oświatowych, które w nim uczestniczyły, m. in. poprzez udzielanie wskazówek merytorycznych, ustalanie aktywności przedstawicieli uczestników podczas zebrań SO PTD, obserwację wdrażanych działań w wybranych szkołach. Na zakończenie programu koordynatorzy złożyli pisemne sprawozdania wraz z dokumentacją multimedialną. Dostarczone materiały zweryfikowano i na ich podstawie przyznano certyfikaty. Wszystkie wyróżnione szkoły wykazały się ogromnym zaangażowaniem w realizacji programu, który udowodnił, że problemy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się znajdują zrozumienie, a uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na specjalistyczną pomoc. Dzięki współpracy z PTD wdrożono wiele ciekawych pomysłów w pracy placówek. Raport w opracowaniu Joanny Borończyk- Kosińskiej oraz Renaty Biernackiej znajduje się na internetowej stronie Oddziału prowadzonej przez Grzegorza Buczkowskiego.

dysleksja
 
Więcej…
 

Realizacja projektu edukacyjnego

Email Drukuj PDF
Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie

 
1. Uczniowie szkoły mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami WSO będącego załącznikiem Statutu Szkoły. 

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 3 tygodni do 5 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

3. Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniami są: 
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów na dany rok szkolny, sporządzenie ich listy zbiorowej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie jej w sposób przyjęty w szkole – czynności te powinny być wykonane do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym projekty będą realizowane; 
b) monitorowanie stanu realizacji projektów, 
c) upowszechnianie informacji na temat projektów, 
d) organizacja publicznej prezentacji projektów, 
e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

4. Zadania nauczycieli: 
4.1 Do zadań opiekuna (opiekunów) projektu należy: 
a) wybór tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej, ważnych wydarzeń rocznicowych, uwarunkowań środowiska lokalnego i potrzeb szkoły, 
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu, koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 
c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt uczniów i opiekunów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu), 
d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e) monitorowanie jego realizacji, 
f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację, 
g) ustalenie z uczniami form pracy, zbierania informacji, 
h) ustalenie z uczniami sposobu prezentacji i podsumowania projektu. 

4.2 Do zadań wychowawcy należy: 
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu 
b) współdziałanie z opiekunem (opiekunami) projektu w ustalaniu zespołów projektowych, 
c) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem (opiekunami) projektu, 
d) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom, 
e) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny zachowania, 
f) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę), 
g) zebranie od swoich uczniów oświadczeń woli przystąpienia do projektu i przekazanie ich opiekunom. 

5. Zadania uczniów: 
a) wybór tematu projektu (do końca września) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli na piśmie, 
b) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole, 
c) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązanie się z podjętych i wyznaczonych zadań, 
d) publiczna prezentacja projektu po zakończeniu jego realizacji w terminie uzgodnionym z opiekunem (opiekunami) projektu. 

Więcej…
 

Dni ułatwiające życie

Email Drukuj PDF

       W ramach obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania Szkolne Koło Ekologiczne przedstawiło podstawy zdrowego odżywiania. Przez cały tydzień w szkole wisiały gazetki, piramida zdrowia, kilka krótkich haseł i zasad promujących ten dzień i ułatwiających wybrać młodzieży – jak i co jeść, by odżywiać się zdrowo. Podsumowaniem akcji było stoisko sprzedaży owoców, warzyw i innych pożywnych produktów, za symboliczna cenę 50gr, podczas której zebrano 86 zł. Największym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły cieszyło się muszli, muszle z dodatkowym smakiem jogurtu oraz soki. Przedsięwzięcie budziło zaciekawienie i pozwoliło młodzieży choć przez 1 dzień zapomnieć o tym, co niewarte zjedzenia. 
       Ponadto w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Ponownie Koło Ekologiczne wraz z Samorządem Szkolnym zajęło się organizacją obchodów tego dnia. Przy wejściu do szkoły uczennice rozdawały ulotki, z których można było dowiedzieć się, ile czasu przeciętnie marnuje człowiek na sprawy związane z paleniem, a także niekorzystną dla tego nałogu sferę finansową. 
       Zorganizowany został konkurs na najciekawszą gazetkę klasową propagującą życie wolne od tytoniu, w którym wzięło udział aż dwanaście klas. Rywalizacja była na wysokim poziomie, a oceniając plakaty, komisja brała pod uwagę efekt artystyczny i wkład pracy. Jury w składzie: opiekun Samorządu – pani Grażyna Diak, prowadząca Szkolne Koło Ekologiczne - pani Małgorzata Włodarczyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Paulina Witkowska oraz Członek Prezydium Samorządu – Paulina Kurpiel wyróżniło następujące klasy:


I miejsce – klasa II e i I a s. 23
II miejsce – klasa III b s. 32
III miejsce – klasa III e s.33
                    klasa II a s.24
Wyróżnienie – klasa III g


       Również z okazji tego dnia klasa III e przygotowała audycję, którą zaprezentowano przez radiowęzeł szkolny pt. „Moja młodość bez uzależnień”. Wszystkie klasy mogły posłuchać i dowiedzieć się, dlaczego nie warto sięgać po wszelkiego rodzaju używki.
       Mamy nadzieję, że nasze akcje pomogły uczniom w przemyśleniu pewnych spraw i ułatwią im drogę w dalszym życiu, a my cieszymy się, że mimo wszystko budziły one spore zainteresowanie.

  Paulina Witkowska

zobacz zdjęcia

 


Strona 156 z 174
English German Polish

Ogólne

 Organizacja roku szkolnego

 

 

Logowanie


Ulti Clocks content

Ochrona danych osobowych

Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można dzwonić na numer 598100066, pisać na adres email: iod@slawno.pl lub na adres Gimnazjum.

Pobierz informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Do wakacji pozostało:

W obiektywie

img_1432467481_301_sm.jpg img_1434136357_174.jpg img_1432467487_265_sm.jpg img_1434136363_637_sm.jpg img_1434136343_212.jpg img_1432235052_958_sm.jpg img_1432467484_16.jpg img_1432235054_908_sm.jpg img_1434136340_518_sm.jpg img_1432235059_897.jpg

Wiadomości dnia

Wiadomości z kraju i ze świata – wszystko co ważne – WP
Wiadomości - najważniejsze i najnowsze informacje. Wiadomości, foto i wideo. Prasa. Ciekawostki. Kultura. Gospodarka. Polityka. Nauka. Religia. Polska i świat.

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj306
mod_vvisit_counterW tygodniu2424
mod_vvisit_counterW miesiącu22098
Twoje IP
54.161.77.30
United States United States :
Przeglądarka
Unknown Browser Unknown Browser
System operacyjny
Unknown Operating System Unknown Operating System

Gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości